Adatvédelmi tájékoztató

A https://vagyontervezes.hu/ weboldalt („Honlap”) azzal a céllal hoztuk létre, hogy az adóvizsgálattal kapcsolatosan hasznos szakmai tartalmat szolgáltassunk a cégek, piaci szereplők és egyéb érdeklődők számára.

A jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a Jalsovszky Ügyvédi Iroda Honlappal kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A Honlap adatkezelései kapcsán a Jalsovszky Ügyvédi Iroda jár el adatkezelőként.

Név: Jalsovszky Ügyvédi Iroda
Iroda székhelye: MOM Park, Gellért Torony, 1124 Budapest, Csörsz utca 41.
Email cím: office@jalsovszky.com
Telefonszám: 06 1 889 2800 (központi telefonszám)

Amennyiben a Tájékoztatóval vagy személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése felmerülne, illetve amennyiben szeretné megtekinteni, hogy milyen személyes adatokat tartunk Önről nyilván, esetleg úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adatok javításra, kiegészítésre szorulnak, vagy szeretné töröltetni azok egészét vagy részét, vagy az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban aggálya merülne fel, kérjük, keressen meg minket a fenti elérhetőségek bármelyikén.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Irodának a Honlap működtetéséhez kapcsolódó adatkezelései az érintett hozzájárulásán alapulnak.

2.1. Kapcsolatfelvétel a Jalsovszky Ügyvédi Irodával („Iroda”)

Amennyiben megkeresné az Irodánkat, a Honlapon megadott elérhetőségeken (címen, telefonszámon, email címen), az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont) alapján kezelnénk az Ön által megadott személyes adatait (ideértve pl. a kapcsolatot felvevő neme, neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), a megkereső által küldött esetleges iratok, a megkeresés leírása). Az adatokat a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy az office@jalsovszky.com vagy az info@vagyontervezes.hu email címen tudja hozzájárulását visszavonni és kérni a személyes adatok törlését vagy módosítását.

2.2. Hírlevél szolgáltatás

Az Iroda a Honlappal összefüggésben hírlevél szolgáltatást is nyújt azok érdeklődők részére, akik ehhez hozzájárulásukat adták (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, a Grt. 6. § (2), (5) bek.). A hírlevél célja az érintettek tájékoztatása a Holnap újdonságairól, valamint az Iroda adózással kapcsolatos rendezvényeiről, cikkeiről vagy egyéb szakmai tartalmáról.

Az Iroda a hírlevélszolgáltatása kapcsán a feliratkozó nevét, email címét és a hozzájáruló nyilatkozatát kezeli, az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy az office@jalsovszky.com vagy az info@vagyontervezes.hu email címen tudja hozzájárulását visszavonni és kérni a személyes adatok törlését vagy módosítását.

2.3. Adatelemzés, Logs, Cookie használat

Az Iroda a Honlap folyamatos fejlesztése érdekében különféle technikai jellegű információkat gyűjt (pl. hányszor látogatja meg a látogató a Honlapot, milyen típusú böngészőt, illetve eszközt használ, melyik tartalmat tekinti meg elsősorban, milyen IP címet használ stb.) az alábbiak szerint:

2.3.1. Google Analytics

Jelen Honlap a Google Analytics nevű szolgáltatást használja, amely a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott internetes elemző szolgáltatás. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek segítségével elemezni tudjuk, hogy a felhasználók miként használják weboldalunkat.

A Google Analytics működéséről az alábbi linkre kattintva érhet el több információt:
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

2.3.2. Logs

A Honlapot üzemeltető szerver felé érkező kérések (az Ön által megnyitott webcím, az Ön által használt eszköz és böngésző típus, az Ön IP címe, a használat napja és ideje stb.) rögzítésre kerülhetnek. Ezek az adatok kizárólag technikai célból kerülnek felhasználásra, annak érdekében, hogy a Honlap biztonságos és megfelelő működését biztosítani tudjuk.

2.3.3. Sütik

A Honlapunk látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló eszközén) cookie-kat helyezzünk el, amelyek oldalunk működését segítik és információt adnak a felhasználók viselkedéséről az oldalon.

A cookie olyan technológia, amelynek segítségével a Honlapunk információs jeleket („azonosítókat”) tárolhat az Ön böngészőjében, miközben Ön rajta tartózkodik. Ezt az információt Honlapunk fejlesztése érdekében használjuk fel. Az így gyűjtött információk alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani.

Amennyiben Ön nem kíván cookie-kat fogadni Honlapunkról beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az minden esetben értesítést küldjön a cookie-k érkezéséről. Ilyenkor eldöntheti, hogy fogadja-e az adott cookie-kat vagy sem. Azonban e tekintetben kérjük vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása csökkentheti a felhasználói élményt.

2.4. Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkek

A Honlap harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkeket is tartalmaz. Ezekre a weboldalakra nem vonatkozik a jelen Tájékoztató.

2.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Irodát.

Az Iroda a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Iroda és az adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatok kezelését kizárólag az Iroda erre felhatalmazott munkatársai végzik a feladataik ellátása érdekében. Az Iroda az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Iroda a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Iroda és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

  • átlátható tájékoztatás,
  • hozzáféréshez való jog,
  • a helyesbítéshez való jog,
  • a törléshez való jog,
  • az adatkezelés korlátozásához való jog,
  • a tiltakozáshoz való jog,
  • a hozzájárulás visszavonásához való,
  • panasztétel joga, és a
  • jogorvoslati jog.

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. SZERZŐI JOGOK

A http://vagyontervezes.hu/ Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlaptól értesüléseket átvenni linkelt hivatkozással és az eredeti információ módosítása nélkül lehet. A lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni